عالم حیوانات

Animal kingdom

Poreferaاسفنج ها

· Calcarea درآبهای کم عمق زندگی نموده سپکیول شان ازکلسیم کاربونیت ساخته شده

· Hexactinella دراعماق آب زندگی نموده سپکیول شان ازمواد سلیکان است

· Demospongia سپکیول شان ازمواد سپانجین وسلیکانی میباشد

· Sclerosoangia سپکیول شان از شپانجین ،سلیکان وکلسیم کاربونیت میباشد

Coelentrata سولینتراتا جسم حیوان میان خالی است بدوشکل میدوز وپولپ وجوددارد .

· Hydrozoa درآب های شیرین زندگی دارد شکل پولپ است حرکت بشکل ملاق زدن دارای تنتاکیل

· Scyphazoa تماما درابحار زندگی نموده بشکل میدوز است (چتری مانند)

· Antozoa بشکل منفرد وکالونی زندگی میکند سحتمان بدن شان بشکل پولپ کوچک میباشد

Platyhelmenthes کرم های پهن

· Turbellaria درآبهای شیرین بشکل آزاد زندگی میکند مانند پلاناریا

· Termatoda خصوصیات : برگ مانند،دوعدد چوشک،کانال هضمی ناقص،تخم گذاراند،کرم جگرگو

· Scytoda ساختمان فیتوی دارد طویل ومخنث میباشد کرم کاهل درروده انسان.. مانند کرم کدودانه گاو

Nemmatoda کرم های مدور:جسم استوانه فاقد بند توسط کیوتیکل پوشیده شده است

1. Ascaris حیوانات که شامل فایلم کرم های مدور میشود قرارذیل است

2. oxyaris

3. hook warm

Annelida کرمهای حلقوی : این حیوان ازحلقه یا بندها تشکل شده است دارای سیستم هاضمه تنفس عصبی

· Polycheata دارای سلیا متعدد است درابحار زیست میکند

· Oligcheata دارای سلیا های محدود است که درخشکه وآب های شیرین زندگی میکند

· Hirudinea فاقد سلیابوده درآب های شیرین زندکی مینمایند مانند جوک

Molluska نرم تنان : تناظردوجانبه بدن از سه قسمت ،جسم توسط کلسیم کاربونیت پوشیده شده است

· Gostropo این حیوان درباغچه ها دیده میشود خسارات ، چشم بالای دوشاخ دراز است سیستم خون

· Pelecypodaدوکفه ای ها دراعماق ابحا زندگی میکند بخار دفاع از خود مواد را ترشح میکند (صدف)

· Cephalopodaپا درسران مانند اکتوپوس وکتل فیش میباشد

Echinodarmata خاپوستان تماما حیوانات بحری اند

· Crinoidea حیوانات ساکن دارای سلیا بوده مانند ستاره بحری

· Asteroidea پاها تیوب مانند دارای چوشک غرض تنفس وحرکت بکارمیرود

· Ophiuroidea پاهای تیوب اینها فاقد چوشک بوده سیستم هاضمه نامکمل است مانند ستاره بحری

· Echinoidea فاقد بازوبوده حرکت توسط چوشک ها پاهای تیوب مانند صورت میگرد مانند خاپشت

· Holothuroidea دارای جسم دراز سیستم هاضمه مکمل بوده میباشد مانند خیاره بحری

Arathropoda حیوانات مفصلیه

· Crustacean قشریه ها : شامل انواع مختلف خرچنگ ها

· Insecta کلاس حشرات : دربرگیرنده تمام حشرات مانند ملخ پروانه زنبورعسل کرم ابریشیم

· Arachinoidea عنکبوت :شامل گژدم کنه وعنکبوت

· Chilopoda صدپایان : شامل انواع مختلف صدپایان

· Diplopoda هزارپایان :تمام انواع هزارپایان

Phylum chordate.

+ نوشته شده توسط عبدالحلیم "مجیدی" در دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 16:5 |


Powered By
BLOGFA.COM


موج بیسر وپایم جنبش ارمغان دارم دردماغ طوفان ها منزل مکان دارم طفل مکتب رزمم درس من بودپیکا ر درراه فداکاری سخت امتحــــان دارم .... زیر بار بیگانه زندگی بود ننگین زاده خرا سانم سر به آسمان دارم